Misja przedszkola


Misją Przedszkola nr 33 jest tworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom. Nasze Przedszkole dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka. Rozwija gotowość do odkrywania świata, kształtuje społeczną i emocjonalną dojrzałość dziecka, a także wpaja poczucie własnej wartości. Zwraca uwagę na ważność koleżeństwa i szacunku dla innych.

Get Adobe Flash player

Licznik Odwiedzin

022130
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
66
46
586
21137
1395
1209
22130
17-10-2019 15:08

Login Form

            Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
oraz na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

Tożsamość administratora   
       
Administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci  jest Przedszkole nr 33 z siedzibą w Elblągu  przy ul. Królewieckiej 35, 82-300 Elbląg, reprezentowane przez dyrektora – Mariolę Kowalską.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – dyrektorem przedszkola – można skontaktować się przez adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Katarzyna Jankowska. Z IOD mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych Państwa lub danych dziecka.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – zadań statutowych placówki: dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych  określonych w Ustawie Prawo Oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) oraz w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), a w zakresie
w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych       

Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa np. System Informacji Oświatowej.
Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz przedszkola usługi informatyczne – dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
Odbiorcą Państwa danych i danych dzieci są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności wiążących się z koniecznością przetwarzania danych.
 Odbiorcami danych osobowych Państwa oraz danych dziecka będą:
•    Urząd Miejski w Elblągu,
•    Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty,
•    towarzystwa ubezpieczeniowe,
•    podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi,
•    operatorzy pocztowi i kurierzy,
•    banki w zakresie realizacji płatności,
•    podmioty świadczące na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na przedszkole przez przepisy prawa (np. EPED
w zakresie rekrutacji).
Państwa dane osobowe i dane dzieci mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.
Administrator nie przekazuje, ani nie zamierza przekazywać posiadanych danych osobowych Państwa i danych dzieci do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowych.
Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
Po zakończeniu przetwarzania, dane osobowe, nie będą przetwarzane w innym celu, niż pierwotny cel przetwarzania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Przedszkolu  nr 33 w Elblągu oraz archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Prawo do ograniczenia przetwarzania i prawa podmiotów danych

Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.   

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa (realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych) jest obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych (podejmowanie akcji edukacyjnych, promocja osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola) jest dobrowolne.
 

Copyright © 2019 Przedszkole 33  Rights Reserved.