Misja przedszkola


Misją Przedszkola nr 33 jest tworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom. Nasze Przedszkole dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka. Rozwija gotowość do odkrywania świata, kształtuje społeczną i emocjonalną dojrzałość dziecka, a także wpaja poczucie własnej wartości. Zwraca uwagę na ważność koleżeństwa i szacunku dla innych.

Get Adobe Flash player

Licznik Odwiedzin

022164
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
46
620
21137
1429
1209
22164
17-10-2019 16:35

Login Form

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA

WSZAWICY U DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 33

 

Cel procedury :

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury :

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy u dzieci w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1.Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
2.Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
3.Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
4.Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
Sposób prezentacji procedury :
1.Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2.Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
3.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.
Tryb dokonywania zmian w procedurze
1.Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
2.Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Opis procedury
Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką  jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadkach uzasadnionych przeglądu czystości skóry głowy dziecka. 
1.Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez nauczycielkę lub woźną kontroli wszystkich dzieci w grupie  z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna  w wydzielonym pomieszczeniu). 
2.Nauczycielka grupy zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.
3.Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj.  pozostawić w domu.
4.Nauczyciel  informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
5.W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
6.Nauczycielka lub woźna  po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
7.W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczycielka zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

Copyright © 2019 Przedszkole 33  Rights Reserved.